– Zajišťujeme správu vodních cest na řece Moravě

Telefonní spojení Uherské Hradiště (Po-Pá, 7-15 hod): 606 814 538
 

Úvodní stránka » O vodním toku » Legislativa

Legislativa

Zákon o vnitrozemské plavbě (114/95 Sb. v platném znění) určuje vodní tok Moravy od ústí vodního toku Bečvy po soutok s vodním tokem Dyje, vč. průplavu Otrokovice – Rohatec za vodní cestu využívanou.

Vodní cesta je definována jako dopravně významná z hlediska jejího využití pro provozování vodní dopravy, ze zákona je spravována správcem vodní cesty, kterým je Povodí Moravy, s.p. Brno (dále Povodí Moravy). Správce vodní cesty je povinen spravovat vodní cestu tak, aby bylo zajištěno bezpečné provozování plavby.

K nejvýznamnějším zákonným úpravám, ovlivňujícím využívání a rozvoj vodních cest patří:

Vodní doprava

  • zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě - zákon upravuje podmínky provozování plavby na vodních tocích
  • vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
  • vyhláška MD č. 223/2995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
  • vyhláška MD č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

Vodní hospodářství

  • zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. - zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právních osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí a to v zájmu trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnost vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. Užívání povrchových vod k plavbě upravuje § 7 zákona.

Ochrana přírody a životního prostředí

  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji a vytvořit v souladu s právem Evropských společenství v České republice soustavu Natura 2000. Přitom je nutné zohlednit hospodářské, sociální a kulturní potřeby obyvatela regionální a místní poměry.
  • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí podléhají zákonem vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí.

Ochrana kulturních památek

  • zákon č. 20/1987 o státní památkové péči - účelem zákona je chránit kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu.

Územní plánování a stavební řád

  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - ve věcech územního plánování upravuje cíle a úkoly, soustavu orgánů a nástrojů územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování o území aj. Ve věcech stavebního řádu povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb aj.